Jaarverslag 2020


Allévo
zorg- en dienstverlening


Jaarverslag 2020

Voorwoord

Verantwoording

Het jaarverslag van Allévo is een verantwoording voor:  

 • Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
 • Kwaliteitskader Maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning Oosterschelderegio 
 • Regeling wet zorg en dwang

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Allévo over 2020 waarin op hoofdlijnen een beeld geschetst wordt van de wijze waarop Allévo de vraagstellingen van begeleiding, ondersteuning, hulp, zorg en behandeling van haar individuele cliënten vormgegeven heeft. Terugkijkend zien we mooie resultaten in het gebied waar het in de kern voor Allévo om draait: liefdevolle en warme zorg en ondersteuning bieden. Onder andere de waardering van onze cliënten in de thuiszorg. In 2020 ontvingen we de TOP 2020 Award van ZorgkaartNederland als een van de 10 best gewaardeerde wijkverplegingorganisaties in Nederland. Dit bevestigdat Allévo de goede koers volgt.  

Uiteraard is het een veelbewogen jaar geweest, temeer omdat de COVID pandemie de samenleving en de (ouderen)zorg uit haar comfortzone heeft gehaald en een nieuwe werkelijkheid heeft gecreëerd, ook voor Allévo. Het digitaal werken, thuis werken, uitgeklede bezoekmogelijkheden, het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), de impact van het sociale isolement en de gevolgen van besmettingen. De betrokkenheid en bevlogenheid van de Allévo medewerkers om in alle voorkomende omstandigheden de best mogelijke zorg te leveren is te prijzen.  

Medio 2020 heeft een wisseling van bestuurder plaatsgevonden, ingegeven door pensionering van bestuurder mevr. Dekker en aan de vooravond van de pensionering van drie management team leden. 2020 heeft derhalve in het teken gestaan van het voorsorteren op een tijdelijke invulling in de bestaande en mogelijk definitieve invulling van deze functies in een nieuw te ontwikkelen structuur. Dat heeft voor redelijk wat onrust en beweging gezorgd binnen Allévo.  

In juli 2020 kwam daarnaast de nieuwbouw in Zierikzee abrupt tot een stop toen het faillissement van het bouwbedrijf aangekondigd werd. Vereende inspanningen hebben geleid tot een doorstart in november met een nieuw gecontracteerd bouwbedrijf Constructif.  

Allévo is een Zeeuwse zorgorganisatie en dat merk je aan een schouders eronder‘-mentaliteit waar binnen de organisatie iedereen gewoon zijn of haar werk doet. Wat ons bijzonder maakt is onze warme en liefdevolle zorg voor mensen door vanzelfsprekend te houden wat voorheen vanzelfsprekend was. Standaard zorg is bij Allévo bijzonder doordat de mens echt centraal gesteld wordt en wij de standaard zorg bijzonder maken door goede ideeën en initiatieven te omarmen en te delen.   

Een grote zorg blijft het aantrekken en behouden van voldoende medewerkers, iets dat geldt voor alle zorginstellingen, in Zeeland en ook daarbuiten. In 2020 is de positionering van Allévo op de arbeidsmarkt verstevigd door meer richting te geven aan onze wervingsinspanningen en ons te verbinden aan het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeland. In het Deltaplan werken diverse stakeholders samen om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak.  

Met alle uitdagingen voor de zorg en Allévo in het bijzonderkijken we met vertrouwen naar een toekomst waarin wij onze warme en liefdevolle zorg op basis van de (ondersteunings)vragen van de bewoners en cliënten van Allévo te kunnen blijven verlenen.   

Natasja Mariman 

Raad van Bestuur 

Jaarverslag 2020

Profiel van de organisatie

Organisatieprofiel

Allévo is een zorgorganisatie. Wij bieden hulp bij het huishouden, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling, verblijf en dienstverlening, zowel intramuraal als extramuraal. Dit doen wij in zeven gemeenten in Zeeland. In de gemeenten Goes, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Tholen. Allévo is gevestigd in Goes aan het Hollandiaplein 1 en het algemene telefoonnummer is 088 110 2800. Op internet is  Allévo te vinden via

allevo.nl

werkenbijallevo.nl

Allévo is georganiseerd in eenheden die passen bij de zorg die wij bieden:

 • Zorg Thuis.
 • Diensten aan Huis.
 • Wonen met Zorg.
 • Advies- en behandelcentrum.

De uitvoerende eenheden worden ondersteund door:

 • Financiën, Control & Facilitaire Dienstverlening.
 • HR & Communicatie.

Privé: profiel 2020

onderdeelgemiddeld aantal cliënten per maandTotaal aantal cliënten in 2020
wijkverpleging1.4873.572
verpleeghuiszorg261587
geriatrische revalidatie11117
eerstelijnsverblijf1154
logeren25
hulp bij het huishouden1.9822.848
begeleiding thuis246
begeleiding jeugd58
dagbehandeling, Parkinsongroep710
dagbesteding2652
eerstelijns diëtetiek5092.156

Abonnees

BlijFit

Wonen met Zorg is het organisatieonderdeel van Allévo dat verpleeghuiszorg levert. De verpleeghuiszorg wordt geleverd op de vier locaties:

 • Borrendamme, Zierikzee.
 • Cornelia, Zierikzee.
 • Duinen van Haamstede, Burgh-Haamstede.
 • In ’t Opper, Bruinisse.

Behandeling wordt op de eerste drie locaties geleverd door het Advies- en behandelcentrum. In locatie Borrendamme, Duinen van Haamstede en In ’t Opper wordt dagbesteding aangeboden. In locatie Cornelia is een dagbehandeling voor cliënten met Parkinson actief.

Binnen Cornelia wordt ook mogelijkheid tot geriatrische revalidatie, eerstelijns­verblijf en logeren aangeboden.

Het organisatieonderdeel Diensten aan Huis biedt hulp bij het huishouden, thuisbegeleiding, particuliere diensten, alarmopvolging, kortingskaart, BlijfFit groepen.

Zorg Thuis is het organisatieonderdeel wat wijkverpleging biedt. Medewerkers van Diensten aan Huis en Zorg Thuis zijn werkzaam in de zeven Zeeuwse gemeenten in ons werkgebied

Gemiddelde leeftijd medewerkers: 46,8 jaar

Medewerkers / vrijwilligers

Man / Vrouw verhouding

Vast / flexcontract

Jaarverslag 2020

Bestuur en Toezicht

Raad van bestuur

Per 1 juli 2020 heeft Natasja Mariman, Ineke Dekker opgevolgd als raad van bestuur van Allévo.

Ineke Dekker, bestuurder tot 1 juli 2020

Ineke heeft velen jaren voor Allévo en haar voorgangers gewerkt. Sinds het ontstaan van Allévo in 2004 is zij bestuurder geweest. Op 1 juli 2020 heeft zij het stokje overgedragen en om van haar pensioen te genieten.

Natasja Mariman, bestuurder vanaf 1 juli 2020

Natasja brengt een schat aan kennis en ervaring met zich mee. Zij heeft ervaring als ergotherapeut, manager, bestuurder en toezichthouder en heeft gewerkt in de Zeeuwse ouderenzorg, revalidatiezorg, ziekenhuiszorg, welzijn en met bouwprojecten. In de tussentijd is Natasja blijven leren en heeft ze een MBA en master bedrijfsrecht gehaald. “Ik ben leergierig en dat moedig ik bij anderen ook aan, zegt Natasja.”

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en de algemene gang van zaken binnen Allévo. Zij toetst of de raad van bestuur bij de besluitvorming oog houdt voor het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en of er sprake is van evenwichtige afwegingen van de belangen van iedereen die bij Allévo betrokken is.

De raad van toezicht onderhoudt contacten met de medezeggenschapsorganen van Allévo. In het kader van de governancecode werkt de raad van toezicht met een scholingsplan voor haar leden.

Met ingang van 30 november 2020 hebben de heren drs. D.J. Van der Zaag en prof.dr.mr. M.A.J.M. Buijsen hun functie als voorzitter en lid van de Raad van Toezicht Allévo neergelegd. Het stokje wordt overgenomen door de heren drs. H.A. van Eck en prof.dr. L.P. de Witte. Beiden zijn van huis uit arts en hebben een sterke binding met de ouderenzorg.

Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zoals jaarplan, begroting, meerjarenbeleid, prestaties van de organisatie en jaarrekening, heeft de raad van toezicht de volgende onderwerpen behandeld:

 • Ontwikkelingen op het gebied van HR & Communicatie
 • Samenwerking in de regio.
 • Vastgoed en nieuwbouw Zierik7.
 • Ontwikkelingen binnen de zorg.
 • Scholing en evaluatie raad van toezicht.
 • Aanpassing statuten Allévo.
 • ICT.
 • Overdracht nieuwe raad van bestuur.
 • Werving, selectie en benoeming voorzitter en lid raad van toezicht.
 • COVID-19.

Huybert van Eck, nieuwe voorzitter per 30 november 2020

Huybert van Eck is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Allévo. Zijn passie voor de gezondheidszorg blijkt uit zijn ervaring als manager en bestuurder in de ziekenhuis- en ouderenzorg en als toezichthouder bij diverse organisaties in de zorg.

Huybert wil zich inzetten voor goede zorg voor ouderen, zeker nu door de vergrijzing het aantal kwetsbare ouderen de komende jaren sterk zal toenemen. Huybert: “Ik zie de zorg voor ouderen als een keten van verschillende domeinen en organisaties, van huishoudelijke hulp tot gespecialiseerde verpleging en medische begeleiding van kwetsbare mensen in hun eigen leefomgeving. Vanuit onze toezichthoudende rol is het mijn ambitie om Allévo en de Raad van Bestuur te steunen in de verbinding van de verschillende domeinen ten gunste van de kwetsbare mens. Daarbij hoort ook de zoektocht naar vernieuwende werkwijzen, mede gelet op een krapper wordende arbeidsmarkt. Wat mij betreft is en blijft in de nabije toekomst Allévo een betrouwbare zorgorganisatie, die mensen die dat nodig hebben naar volle tevredenheid ondersteunt en waar mensen graag willen werken.”

Luc de Witter, lid raad van toezicht vanaf 30 november 2020

Luc de Witte is hoogleraar aan de University of Sheffield in The United Kingdom.

Hij heeft functies bekleed in de revalidatie, de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg en als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht op het gebied van technologie en zorg. Daarnaast heeft Luc ervaring als lid raad van toezicht bij zorgorganisatie Vitalis in Eindhoven, het ziekenhuis in Sheffield en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg.

De keuze voor een functie als lid van raad van toezicht in de ouderenzorg is heel bewust. Luc: “Ik zie de overeenkomsten tussen revalidatie- en gehandicapten- en ouderenzorg en zoek graag naar oplossingen in de langdurige zorg. Ik denk dat er winst te behalen is uit samenwerking met de Zeeuwse zorgorganisaties en de partijen daar omheen. Juist vanwege de dynamiek, infrastructuur en uitgestrektheid van Zeeland.”

Jaarverslag 2020

Medezeggenschap

Allévo werkt met mensen voor mensen. De medezeggenschap wordt binnen de organisatie ingevuld in het overleg met de raad van bestuur met de cliëntenraad, ondernemingsraad en de in 2020 opgerichte professionele adviesraad. Over specifieke onderwerpen wordt advies of instemming gevraagd.  

Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) Allévo is het adviesorgaan op organisatieniveau op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In de locaties Borrendamme en Duinen van Haamstede wordt in familiebijeenkomsten overlegd over de directe, dagelijkse belangen van de bewoners. De CCR is daarbij aanwezig. Door de coronamaatregelen konden deze bijeenkomsten geen doorgang vinden. Voor de locaties Cornelia en In ’t Opper zijn twee lokale cliëntenraden actief met aandacht voor specifieke locatie aangelegenheden.

Naar bijlage 2 analyse onvrijwillige zorg

Verandering werkwijze

Voor de CCR was de wisseling van de raad van bestuur aanleiding om de werkwijze tegen het licht te houden. Dat resulteerde in een notitie over de positie van de cliëntenraad binnen Allévo. Uitgangspunten: een pro actievere opstelling en grotere betrokkenheid bij het reilen en zeilen, onder meer door deelname in werk-, project- en stuurgroepen. De raad van bestuur stemde in met deze veranderingen van de medezeggenschap namens cliënten.

Vergaderingen

De CCR heeft zeven keer vergaderd. De vergadering in maart verviel door de coronamaatregelen. Na de zomer zijn de bijeenkomsten digitaal voortgezet. Hoewel dat op zich na enige gewenning werkbaar is, geniet een fysieke vergadering toch verre de voorkeur. Er zijn vier overlegvergaderingen met de bestuurder gehouden (gecombineerd met een reguliere vergadering).

Positieve adviezen en instemmingsbesluiten(i)

 • Notitie herijking vrijwilligersbeleid.
 • Bezoekersregeling woonzorgcentra.
 • Notitie passende medezeggenschap.
 • Afsprakenkader familiebijeenkomsten.
 • Profiel leden raad van toezicht.
 • Procedure klachtenbehandeling (i).
 • Beleid hygiëne- en infectiepreventie (i).
 • Jaarplan 2021.
 • Begroting 2021.
 • Toevoeging kwaliteitsjaarplan 2021 verpleeghuiszorg.

Samenstelling per ultimo december 2020

 • Rinus Antonisse, voorzitter (woonplaats Goes).
 • Annemieke Bruins, vicevoorzitter (Burgh-Haamstede).
 • Ferry van Dorst, lid (Zierikzee).
 • Gilles Houtekamer, lid (Bruinisse).
 • Kitty de Muynck, lid (Burgh-Haamstede).
 • Ada Overwater, lid (Zonnemaire).
 • Willy Sandee, lid (Kortgene).

De leden Houtekamer en Overwater zijn benoemd op voordracht van de lokale raden In ’t Opper en Cornelia

Digitaal cliëntenpanel

De opzet van een cliëntenpanel ondervond vertraging door coronawerkzaamheden. Halverwege het jaar werd het conceptplan gepresenteerd. Dat kreeg de instemming van de CCR.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een gelijkwaardige overleg­partner is van de raad van bestuur van Allévo. De ondernemingsraad is niet verantwoordelijk voor het gevoerde beleid maar volgt wat er in de organisatie gebeurt en reageert daarop.

Advies, instemming en initiatief

De ondernemingsraad haar advies gegeven over de Bezoekersregeling wonen met zorg in het kader van de coronamaatregelen.

Twee keer dit jaar heeft de ondernemingsraad haar initiatiefrecht gebruikt. Allereerst voor de oprichting van een klankbordgroep rondom de ondernemingsraad. Later heeft de ondernemingsraad nog een voorstel gedaan voor het gebundeld publiceren van alle mogelijke verlofvormen. Op beide initiatieven heeft de raad van bestuur positief gereageerd.

Eind 2020 heeft de raad van bestuur gevraagd om instemming te verlenen op de regeling thuiswerken en de representatieregeling. Dit zal door de ondernemingsraad behandeld worden in 2021.

Verkiezing

De ondernemingsraad van Allévo bestaat uit zeven leden. Door de reglementaire verkiezing in 2020 is de samenstelling van de ondernemingsraad gewijzigd. Vijf leden zijn herkozen en de ondernemingsraad heeft twee nieuwe leden kunnen verwelkomen.

Samenstelling OR vanaf 13 oktober 2020

 • Wilma de Bruine, medewerker dienstverlening zorg In ’t Opper
 • Nathasja van Dam. verpleegkundige Borrendamme
 • Tineke Gieskes, thuisbegeleider team Borsele
 • Mariska van den Hoek, medewerker dienstverlening welzijn team Goes
 • Astrid Meirink, receptioniste Goes
 • Tessa Gommers, medewerker dienstverlening welzijn team Goes
 • Evelien Plasmans, verzorgende IG Duinen van Haamstede

Ambtelijk secretaris: Anja Brouwer

Overige onderwerpen

 • De ondernemingsraad heeft meegedacht over de volgende onderwerpen:
  • Profiel voor een nieuwe voorzitter raad van bestuur.
  • Profielen voor de vacature van een voorzitter raad van toezicht en een lid raad van toezicht.

  Daarnaast heeft de ondernemingsraad plaats genomen in de selectie-adviescommissie voor deze drie vacatures.

  Met de raad van bestuur is regelmatig gesproken over de nieuwbouw Zierik7, de projecten Zorg Thuis in Balans en Toekomst van de Thuiszorg, de verzuimanalyse en de verzuimcijfers, Allévo in Coronatijd, de financiële cyclus en de voortgang hiervan. Verder is gesproken over de ontwikkelmonitor 2020, de zorgbonus, het digitale werken en de Professionele Advies Raad.


“Ik vind het belangrijk dat er vanuit verschillende disciplines, door mensen van de werkvloer wordt meegekeken en zo Allévo van advies kan voorzien. Om ervoor te zorgen dat de cliënt goede zorg krijgt.”


Lein Antheunisse, voorzitter PAR

Professionele Advies Raad

Ondanks de 1e coronagolf hebben 10 medewerkers zich aangemeld voor de oprichting van de professionele adviesraad (PAR). De PAR is een adviesraad van Allévo met als doel inhoudelijk bij te dragen aan de beroepsinhoud en kwaliteit van de zorg. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur. Dit kan over allerlei onderwerpen gaan, zoals dementie, welzijn, beeldbellen, etc.

De PAR is samengesteld vanuit alle betrokken professionals die in direct contact met cliënten en hun familie/ vertegenwoordiging bijdragen aan de kwaliteit van zorg, welzijn en leven.

In 2020 zijn de leden van de PAR digitaal bijeengekomen en hebben zij met elkaar kennis gemaakt en hebben ze zich verdiept in de advisering.

Samenstelling PAR

 • Lein Antheunisse, thuisbegeleider (Diensten aan Huis), voorzitter PAR.
 • Loes de Bock, WMO coördinator/ teamassistent (Diensten aan Huis), secretariaat PAR.
 • Bianca van der Waart, medewerker dienstverlening welzijn (Diensten aan Huis).
 • Mirella Verelst, coördinator Diensten aan Huis/ teamassistent thuisbegeleiding (Diensten aan Huis).
 • Eline Metske- Otte, verzorgende IG (Zorg Thuis).
 • Jane Vroonland, wijkverpleegkundige (Zorg Thuis).
 • Lianne Stouten, verpleegkundige (Wonen met Zorg).
 • Mireille de Vin, verpleegkundige (Wonen met Zorg).
 • Manon Koster, verpleegkundige (Wonen met Zorg).
 • Kim Leune, ergotherapeut (Advies- en Behandelcentrum).
 • Caroline Verdonk, beleidsmedewerker (tijdelijk procesbegeleider).

Jaarverslag 2020

Werkplezier


“Ook nu er van iedereen meer gevraagd wordt, blijven mensen met hart en ziel hun werk doen.”


Natasja van Hasselt, manager HR in e-magazine WIJ mei 2020

Leren en ontwikkelen

Opleiden en begeleiden van nieuwe zorgprofessionals is cruciaal, zonder dat worden de tekorten op korte en lange termijn alleen maar groter. Ook leren en ontwikkelen van zowel de nieuwe als de huidige medewerkers konden en wilden we door de coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen niet in de wacht zetten. Door de coronacrisis zijn wij genoodzaakt geweest een slag te maken in de flexibilisering en digitalisering in het leren en ontwikkelen van medewerkers. Fysieke activiteiten zijn bijna niet mogelijk gebleken en (bij)scholingen hebben zo veel mogelijk online plaatsgevonden.

Mede door de Inzet digitale leermiddelen zoals e-learning en bijeenkomsten via Teams waarin de fysieke klassituatie wordt nagebootst, hebben zo veel mogelijk studenten hun opleidingen kunnen afronden, zoals ‘Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie’ en de ‘Helpende plus’.

Scholing

In 2020 zijn gestart

 • 147 BBL leerlingen

 • 92 BOL stagiaires in opleiding

 • 2 Allévo klassen Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg

Ook is een wijkverpleegkundige in opleiding tot palliatief verpleegkundige. Met deze kennis kan zij collega’s bijstaan met vragen over palliatieve zorg

Opleidingscentrum

Studenten dienstverlening en ZPO verzorgende IG/maatschappelijke zorg volgen hun opleiding in ons opleidingscentrum in de Grevelingenstraat in Zierikzee. Dit centrum is opgeknapt, voorzien van airco en er zijn nu 4 ruime lokalen beschikbaar compleet met digibord. Ondanks de ruime lokalen is het en intensief en creatief studiejaar geweest. Er zijn lessen en presentaties geweest in het opleidingscentrum van Allévo maar ook deels via MS Teams.


Ontwikkelmonitor

Eind januari vulde 60% van de medewerkers de ontwikkelmonitor in. De ontwikkelmonitor is het medewerkertevredenheid onderzoek dat Allévo inzet.

In deze tweede editie van de ontwikkelmonitor gaan de vragen over dezelfde thema’s die bij de eerste ontwikkelmonitor zijn gekozen. Hierdoor kunnen we zien of de acties hebben geleid tot een fijnere werkbeleving. Door corona is de opvolging van de uitkomsten opgeschoven naar een moment waarop de druk op de zorg is afgenomen. De deelnemers hebben direct hun persoonlijke resultaten en bruikbare tips ontvangen. Teamontwikkeling is een vast onderwerp op de agenda bij teamoverleg.

Aantal gepubliceerde vacatures


Arbeidsmarktcommunicatie

In 2020 is wederom veel aandacht besteed aan informeren en werven van leerlingen en medewerkers. Dit is grotendeels digitaal uitgevoerd. Onderstaande items geven een indruk van de werkzaamheden:

Vacatures

Naast publicatie op social media zijn de vacatures geplaatst op zz.nl en doorgeplaatst op de uwv site werken.nl, Zeeuwse vacaturebank en, indien van toepassing, Schouwse vacaturebank. De vacatures worden automatisch geïndexeerd door en gepubliceerd op Indeed, Nationale Vacaturebank en vacatures.nl.
In overleg met Zeeuwse Zorgmensen is een kleine social mediacampagne opgestart voor FIT medewerkers.

Zichtbaarheid op social media

Iedere werkdag wordt op Facebook/werkenbijallevo en LinkedIn berichten (‘content’) geplaatst. Tijdens de start van de coronacrisis is dit vervangen door content van familie, medewerkers, derden die cliënten en medewerkers een hart onder de riem staken. Dit is goed ontvangen. Daarnaast zijn ‘teasers’ als verwijzing naar de nieuwe vacatures geplaatst, die ook doorgeplaatst zijn op Instagram.

Werving vakantiekrachten

Om voldoende vakantiekrachten in te zetten in de zomerperiode is de campagne vakantiekrachten van start gegaan. Vlak na de start van deze campagne brak de coronacrisis uit. Dit houdt in dat in maart volgens planning de vacatures zijn uitgezet, de speciale pagina op werkenbijallevo.nl is gepubliceerd en de medewerkers hier via de nieuwsbrief van op de hoogte zijn. Op 6 mei is in het hele werkgebied de vacaturebode uitgekomen als bijlage bij de Bevelandse Bode, de Kapelse en Reimerswaalse Bode, Thoolse Bode en WereldRegio. Hierin was een advertentie voor vakantiekrachten bij Allévo opgenomen.

Vacaturebereik

Vacatures op Facebook/werkenbijallevo hebben spontaan gemiddeld 883 mensen per post bereikt. Gemiddeld bereik per vacature is in 2020: 953. Op LinkedIn is het bereik per post gemiddeld 210.

Banenmarkt Goes

Op woensdag 18 februari was Allévo aanwezig tijdens de banenmarkt in de Grote Kerk in Goes. 16 mensen hebben hun gegevens achtergelaten omdat ze verder met onze recruiter in gesprek willen, waaronder verzorgenden en verpleegkundigen. Eén bezoeker ging met een aanstelling als huishoudelijke hulp naar huis.

Digitaal jobcafé

Het jobcafé is vanaf april opgepakt als digitaal jobcafé. Deelnemers melden zich aan en worden op de afgesproken tijd teruggebeld via beeldbellen. Ook tijdens corona blijken mensen behoefte te hebben aan het zich heroriënteren op hun carrière. De jobcafés worden zoals gebruikelijk via de beschikbare social mediakanalen gepromoot.

Werving leerlingen

Om leerlingen te werven zijn diverse acties uitgezet

 • Social media.
 • Job cafés januari en februari.
 • Open dagen Scalda 31 januari en 1 februari.
 • Banenmarkt Goes op 18 februari.

Advertenties:  Scalda magazine; Bijlage studie & opleiding Bodes; Zeeuwse vacature bode; Zorg en welzijn krant.

Aantal volgers op Facebook/werkenbijAllevo

Aantal volgers op LinkedIn

Aantal volgers op Instagram


Vrijwilligers

Vanaf februari hebben alle vrijwilligers maandelijks een nieuwsbrief ontvangen en ontvangen zij het e-magazine WIJ. Het jaar begon goed met een door de vrijwilligers positief ontvangen workshop ‘omgaan met materialen om te bewegen’. Op 5 maart zijn nog actief vrijwilligers geworven op een boekenmarkt in Renesse. Door de coronamaatregelen en de sluiting van de verpleeghuizen op 19 maart komen de werkzaamheden van de vrijwilligers zo goed als stil te liggen.

Verandering door corona

Vanaf de zomer is gewerkt aan het weer opstarten van het vrijwilligerswerk. Dat hield een grote verandering in. Hielden veel vrijwilligers zich voor corona bezig met grote activiteiten in de brasserie of brachten zij bewoners naar de wekelijkse kerkdiensten in Cornelia en In ‘t Opper, nu gaat het om één op één activiteiten met bewoners of activiteiten binnen één woongroep of huiskamer op verzoek van bewoners of woongroepen. Ook de kerkdiensten zijn anders vormgegeven,  huiskamerbijeenkomsten voor mensen met geheugenproblemen of mensen met een lichamelijke beperking. De overgang van centrale kerkdiensten naar huiskamerbijeenkomsten is voor een aantal ‘kerkvrijwilligers’ reden geweest op hun vrijwilligerswerk neer te leggen.

Tafeltje-dek-je Schouwen-Duiveland

Vanaf 1 december 2020 heeft De Zeeuwse Keuken, de leverancier van de tafeltje dekje maaltijden op Schouwen-Duiveland, de bezorging over van de vrijwilligers van Allévo overgenomen. Daardoor hebben de tafeltje-dek-je klanten voortaan één aanspreekpunt en dat is voor hen en De Zeeuwse keuken prettig. Door deze verandering is het werk van de vrijwilligers komen te vervallen. De vrijwilligers hebben vaak jarenlang met veel plezier de maaltijden bezorgd. Ook tijdens de coronaperiode.


“Er komt zoveel creativiteit en oplossingsvermogen bij iedereen naar boven. We gaan er echt samen voor.”


Pank van Wisselingh, manager diensten aan huis in e-magazine WIJ mei 2020

Jaarverslag 2020

Goede zorg

“Ik ben ontzettend blij met het praathoekje. Dit weekend is mijn schoonzus geweest en we hebben het heel erg gezellig gehad. Wat mij betreft hadden we de hele middag wel kunnen blijven kletsen.”

Mevrouw De Vlieger, bewoonster Cornelia Hoge Duin

Cliënttevredenheid

Bij Allévo wordt op verschillende manieren de cliënttevredenheid gemeten. Het doel van de cliënttevredenheidsmetingen is om inzicht te verkrijgen hoe onze cliënten de zorg waarderen en hoe wij onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren.
In de onderstaande alinea’s wordt per zorgonderdeel uiteengezet wat de resultaten van de cliënttevredenheidsmetingen zijn in 2020.


Wijkverpleging

In 2020 hebben 194 cliënten (respons 39%) die wijkverpleging ontvangen, een vragenlijst ingevuld waarin gevraagd werd naar de ervaren zorg. Deze vragenlijst wordt ook wel de PREM wijkverpleging genoemd. 98% van de cliënten beveelt Allévo aan, aan anderen. NPS score in 2020 is +81


Score zorg thuis

PREM wijkverpleging 2020


Wonen met zorg

Binnen Wonen met Zorg wordt de cliënttevredenheid besproken tijdens de evaluatie van het zorgleefplan van de bewoner. Zij beantwoorden 7 vragen en de NPS vraag.

score wonen met zorg

Vragen cliënttevredenheid Wonen met Zorg

Borren-

damme

Cornelia Duinen van Haamstede In ’t Opper
NPS-vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allévo gaat aanbevelen bij anderen? 9 8,6 8,6 8,6
Gemiddeld cijfer op de zeven vragen 8,7 8,5 8,5 8,8


Diensten aan huis

Diensten aan Huis neemt de cliënttevredenheid af bij cliënten huishoudelijke hulp en thuisbegeleiding. Het overzicht geeft een gemiddeld cijfer op de 7 vragen die gesteld worden en een gemiddeld cijfer op de NPS vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allévo gaat aanbevelen bij anderen?

Score diensten aan huis

Vragen cliënttevredenheid Diensten aan Huis Hulp bij het Huishouden Thuisbegeleiding
NPS-vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allévo gaat aanbevelen bij anderen? 9,6 8,9
Gemiddeld cijfer op de zeven vragen 9,2 9,0


Geriatrische revalidatie

Op de afdeling geriatrische revalidatie van locatie Cornelia wordt na de opname periode een cliënttevredenheidsonderzoek met de cliënt doorgenomen. Het overzicht geeft een gemiddeld cijfer op de 22 vragen die worden gesteld en een gemiddeld cijfer op de NPS vraag.

Score geriatrische revalidatie

Vragen cliënttevredenheid Geriatrische revalidatiezorg GRZ
NPS-vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allévo gaat aanbevelen bij anderen? 8,2
Gemiddeld cijfer op de tweeëntwintig vragen 7,8


Gewoon fijn

Sabine (47) verhuisde 6 jaar geleden met haar gezin naar Zeeland. Sinds die tijd krijgt het gezin thuisbegeleiding van Allévo voor haar verstandelijk beperkte zoon. Ze is lovend over de begeleiding voor haar zoon van puber totdat hij begeleid kon gaan wonen bij een zorginstelling. Sabine “aanvankelijk was ik kwaad toen de thuisbegeleider begon over begeleid wonen. Maar je ziet ook de mogelijkheden en ook wij als ouders zijn goed voorbereid op wat er komen ging. We zijn bij elke stap van indicatie en Wajong tot bewind voering aanvragen begeleid.” Toen de zoon tevreden op een goede woonplek zat bleek Sabine een zware burn-out te hebben. Dat werd opgemerkt door de begeleider en nu krijgt ze zelf begeleiding. Soms is dat confronterend, maar ik weet dat ik in goede handen ben. Het is fijn dat er iemand meedenkt en duidelijk is. Er is altijd overleg, ook als een afspraak verzet moet worden door een crisissituatie elders. De zorgverleners krijgen van haar een 9,9. En ze beveelt Allévo zeker aan bij anderen.


Sabine, cliënt thuisbegeleiding Allévo


De klik is het belangrijkste

Wil (79) is een actieve vrouw die al zo’n 25 jaar huishoudelijke hulp via Allévo krijgt. “In die jaren heb ik veel hulpen zien komen en gaan” vertelt mevrouw. “Ik vind het belangrijkste eigenlijk dat er een klik is met de hulp. Dat je een gesprek met elkaar kunt voeren.  Op een enkele keer na heb ik eigenlijk altijd wel iemand getroffen waarbij ik me op mijn gemak voel en die hulp levert die bij mijn manier van leven past.”  

Mevrouw heeft bij Allévo aangegeven dat ook minder ervaren hulpen bij haar welkom zijn. Daarom treft ze regelmatig jonge vrouwen. “Ik vind het fijn om mensen te begeleiden en het is leuk om iemand te zien groeien”. Mevrouw geeft de huishoudelijke zorg van Allévo over de jaren een 8. Verbeterpunten heeft zij niet, er is ook met de coördinator altijd prettig en persoonlijk contact. Het antwoord op de vraag of zij de hulp van Allévo aan anderen aanbeveelt laat niet lang op zich wachten: “Zeker”. 


Wil, cliënt hulp bij het huishouden

Bekijk video

ZorgkaartNederland TOP 2020 wijkverpleging

1 december heeft Patiëntenfederatie Nederland bekend gemaakt dat Allévo behoort tot de 10 best gewaardeerde wijkverpleging organisaties in 2020 op de onafhankelijke cliëntenwebsite ZorgkaartNederland. Wij zijn enorm trots op deze waardering van onze cliënten. Allévo is verkozen uit 840 thuiszorgorganisaties in Nederland, waarvan er dit jaar 526 zijn gewaardeerd op Zorgkaart Nederland.


Kwaliteit

Interne controles

Kwaliteit in de zorg gaat in belangrijke mate over veiligheid en cliënt tevredenheid. Dynamische kwaliteit komt tot stand in de relatie tussen de cliënt en medewerker. Allévo maakt onderscheid tussen dynamische kwaliteit en systeemkwaliteit.

Om van elkaar te leren zijn binnen Allévo interne toetsen uitgevoerd. In 2020 is een interne toets naar medicatieveiligheid en methodisch werken binnen Wonen met Zorg uitgevoerd. Tevens heeft een interne audit plaatsgevonden naar de medicatieveiligheid bij Zorg Thuis. De afdeling control voert interne controles uit op een juiste, volledige en tijdige registratie en administratie van de geleverde productie en de daaruit voortvloeiende declaraties.

In het kader van veiligheid, leren en verbeteren worden de volgende controles verricht:

 • HACCP-controles in de centrale keuken, keukens in de woongroepen en de brasserieën.
 • Meldingen Incidenten Cliënten (MIC), valincidenten en medicijnfouten bijvoorbeeld worden digitaal ingevoerd en geanalyseerd om vervolgens passende actie te ondernemen
 • Binnen de locaties van Wonen met Zorg worden legionella in waterleiding-controles uitgevoerd.

Klachten

Goede dialoog

In 2020 zijn vijf formele klachten binnengekomen bij de klachtenfunctionaris van Allévo. Twee klachten binnen Zorg Thuis, één klacht binnen Thuisbegeleiding, één klacht binnen Wonen met Zorg en één klacht binnen Diensten aan Huis. Deze vijf klachten zijn nagenoeg allemaal op grond van ‘de goede dialoog’ afgerond. Het resultaat van deze klachten is aanpassing van de website, het maken van duidelijke afspraken en standpuntverduidelijking.


Jaarverslag 2020

Ontwikkelingen

Bekijk video

Zierik7

Op maandag 17 februari hebben we op feestelijke wijze de eerste paal van de nieuwbouw van Cornelia met bewoners, medewerkers, vrijwilligers en relaties gevierd. Op dat moment is ook de nieuwe naam voor het gebouw bekend gemaakt: Zierik 7. Begin mei is een webcam op de bouwplaats in gebruik genomen en kan de bouw live via allevo.nl gevolgd worden.

Volg de bouw live

Helaas is de aannemer van de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Zierik7 half juli failliet verklaard. Na de procedure met de curator en gesprekken met meerdere bouwbedrijven konden we op 2 november de bouw weer te hervatten met een nieuwe aannemer. De oplevering en de verhuizing staan gepland voor begin 2022.


Zorg thuis in balans

Omdat in de toekomst steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen en, naar verwachting, steeds minder mensen in de zorg zullen werken, moeten we de wijkverpleging slimmer organiseren. Het anders organiseren van de zorg is half mei gestart met het project zorg thuis in balans.

Onder leiding van een projectmanager van adviesbureau P5COM en onder andere een wijkverpleegkundige van Allévo, is in 2020 gewerkt aan het logisch en eenduidig organiseren van de thuiszorgteams en -routes. Daarbij is het uitgangspunt dat de cliënt gewoon goede zorg krijgt, de medewerkers lekker in hun team kunnen werken en het huishoudboekje van Allévo zorg thuis op orde is. Medewerkers zorg thuis, financiën, ICT en HR zijn betrokken bij het project in werkgroepen die

 • Robuuste teams samenstellen, waarbij cliënten zo veel mogelijk hun vaste medewerkers behouden en er meer ruimte is voor medewerkers om elkaar te vervangen.
 • Nieuwe routes samenstellen met als doel dat er meer tijd is voor de cliënt en minder reistijd. We werken daarbij met verplichte levertijden op medische grond en wenstijden, die de persoonlijke voorkeur van de cliënt zijn.
 • Zorgen dat wij flexibeler kunnen inspelen op veranderingen. Zo is er, om beter zicht te hebben op de zorg en de inzet van medewerkers, gestart met het wekelijks accorderen van uren.

Aanspreken en feedback geven

Collega’s die bezig zijn geweest met ‘Aanspreken en feedback’ hebben de kletspot bedacht! Dat is een pot met daarin kaartjes met gespreksthema’s over complimenten geven, wat spreekt je aan van je collega, hoe ga je met afspraken om, welke dilemma’s kom je tegen. Naast een handvat om in gesprek te komen is het ook een leuk kaartspel waarbij je elkaar nog beter leert kennen.


BlijFit

Om te kunnen blijven meedoen in de maatschappij én om zo lang mogelijk vitaal te blijven is een gezonde en actieve levensstijl steeds belangrijker. Allévo speelt hierop in met ruim 55 beweeggroepen in de Oosterschelderegio. Omdat Allévo haar aanbod heeft vernieuwd, hebben de beweeggroepen vanaf 1 februari 2020 een nieuwe naam gekregen: BlijFit! Deze naam houdt alles in wat bewegen zo leuk maakt! Met meer nieuwe activiteiten kan iedereen kiezen wat hij of zij aanspreekt.

Voor corona doen wekelijks zo’n 550 mensen mee met aquagym, (stoel-)yoga, bootcamp, dansen, pilates en sport&spel. Allemaal in aangepaste vorm, zodat alle deelnemers goed mee kunnen doen. Door corona kwamen de BlijFit bijeenkomsten de rest van het jaar zo goed als stil te liggen. In de zomer zijn nog enkele deelnemers met buitensport actief.“Ten eerste vind ik het leuk om te zien dat de organisatie extra aandacht besteed aan de positie van de verpleegkundige. Tijdens de overleggen heb ik samen met andere verpleegkundigen gebrainstormd over verschillende onderwerpen omtrent medicatieveiligheid. Dit thema krijgt dan extra aandacht. Binnen de werkgroep komen verpleegkundigen van verschillende verpleeghuizen van Allévo (digitaal) samen. Dit geeft mij een beeld hoe andere huizen hun medicatieveiligheid organiseren. We kunnen van elkaar leren. Binnen de werkgroep kan ik de aandachtspunten bespreken die gesignaleerd worden op de afdeling. Binnen de werkgroep proberen we tot een oplossing te komen. Het bestaan van de werkgroepen geeft mij het gevoel dat wij als organisatie voor kwaliteit gaan.”


Asmae el Idrisi, verpleegkundige locatie Cornelia

Rol verpleegkundige bij wonen met zorg

Binnen Wonen met Zorg is vanuit de werkgroep ‘verpleegkundigen methodisch werken’ een groter project opgestart. Alle verpleegkundigen binnen Wonen met Zorg hebben een kick-off sessie bijgewoond waarmee de start van het verpleegkundig eigenaarschap is ingeluid. De verpleegkundigen zijn verdeeld in een vijftal werkgroepen aan de slag met verpleegkundig eigenaarschap. In iedere werkgroep staat het denken-doen principe centraal. De verpleegkundigen gaan na iedere vergadering van de werkgroep met een ‘opdracht’ terug naar de werkvloer en komen met bevindingen terug in de volgende vergadering.  De werkgroepen zijn met de volgende onderwerpen van start gegaan: MIC; welzijn; methodisch werken; medicatieveiligheid; samenwerking zorg en behandeling.


Procesoptimalisatie – workflows

Sinds najaar 2020 loopt er een project om HR-processen te optimaliseren. Daarbij is gestart met 3 processen:

 1. Vacatures
 2. Instroom en mutaties (inclusief declaraties)
 3. Verzuim

De onderwerpen zijn door werkgroepen met betrokken collega’s vanuit leidinggevenden, HR & Communicatie, salarisadministratie en ICT opgepakt. Vervolgens is getest door medewerkers en sollicitanten. De aanpassingen zijn doorgevoerd door bureau IJK, die de werkgroepen begeleid heeft.

De aanpassingen zijn gemaakt in Profit en worden zichtbaar in Mijn Allévo (leidinggevenden, medewerkers) en werkenbijallevo.nl (sollicitanten).

Doel van de procesoptimalisatie

 • Sneller door hele selectieproces, inclusief contract digitaal te laten ondertekenen door sollicitant
 • Simpeler voor leidinggevenden – minder handelingen – minder invullen
 • Mogelijkheid om binnen het proces af te wijken van de standaard – om een soepel en efficiënte werkwijze voor de medewerker en sollicitant te bieden.

Daarbij wordt meteen de look & feel van Mijn Allévo en werkenbijallevo.nl geupdate.


Procesoptimalisatie – Power Business Intelligence Tool (Power BI)

Rapportages en dashboards

Om een goed sturingsmiddel voor de bedrijfsvoering te verkrijgen heeft AAG Analytics een analysetool ontwikkeld, de zogenaamde Power Business Intelligence Tool (Power BI).  Deze Power BI is gebaseerd op de databronnen die in de zorg veelvuldig worden gebruikt. De datasets zijn dagelijks actueel en gebaseerd op de input van diverse systemen zoals AFAS/Profit en ONS Nedap.

De informatie bestaat uit een drietal rapportages, te weten financieel, productie en personeel. Daarnaast zijn er diverse op maat gemaakte dashboards. Deze informatie is tot op detailniveau te analyseren en is een goed sturingsmiddel voor de bedrijfsvoering.

De informatie wordt gedeeld met geautoriseerde medewerkers (management). Allévo gebruikt de Power BI voor het verkrijgen van inzicht, analyse en sturing. De dashboards per organisatie-eenheid worden maandelijks opgemaakt.


Werkgroep Elektronisch Cliënten dossier

Het beste uit het ECD halen

Allévo werkt al langere tijd met het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van Nedap. De ontwikkelingen binnen het ECD gaan snel. Aan de ene kant doordat wet- en regelgeving verandert en aan de andere kant omdat gebruikers nieuwe wensen en behoeften hebben.

Eind augustus is de werkgroep elektronisch cliëntendossier (ECD) gestart. Hierin nemen medewerkers vanuit de intramurale, extramurale en wmo-zorg, behandeling, applicatiebeheer en beleid deel. De werkgroep inventariseert welke wensen en behoeften er bij de gebruikers zijn, bekijkt welke nieuwe mogelijkheden er binnen het ECD beschikbaar zijn en of die zinvol zijn voor ons om te gaan gebruiken.“Er is veel telefonisch contact en medewerkers helpen cliënten bij het beeldbellen.”


Rianne Schenk, leidinggevende wonen met zorg in e-magazine WIJ mei 2020

Jaarverslag 2020

Corona

Corona in Nederland

De coronacrisis in Nederland is onderdeel van de wereldwijde coronacrisis, die eind 2019 ontstond door de uitbraak van de infectieziekte COVID-19 en sinds 11 maart 2020 als pandemie wordt erkend.

Begin 2020 werd SARS-CoV-2 – het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt – voor het eerst in Nederland geconstateerd. De eerste besmetting werd op 27 februari vastgesteld bij een inwoner van de Brabantse gemeente Loon op Zand. Er waren echter reeds eerder personen in Nederland besmet. Het eerste officieel vastgestelde sterfgeval vond plaats op 6 maart in Rotterdam.

Volgens gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in januari 2021 heeft de virusuitbraak aan zeker 12.000 mensen het leven gekost. Allen waren bij leven getest op het virus. De daadwerkelijke sterfte als gevolg van de pandemie ligt hoger. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde bijvoorbeeld dat in heel 2020 15.164 mensen meer waren overleden dan verwacht. Deze oversterfte was volgens het CBS “sterk gerelateerd aan de uitbraak van het coronavirus”. Half december waren meer dan 600.000 besmettingsgevallen geconstateerd op basis van een positieve coronatest. Ook dat aantal is een onderschatting: het RIVM schatte dat op dat moment meer dan 2 miljoen Nederlanders al besmet waren geweest met het coronavirus, ruim 10 procent van de bevolking.

De uitbraak leidde tot voor Nederland ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke verkeer zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede golf voor een deel werd stilgelegd. Onder meer alle scholen, universiteiten, bibliotheken, cafés, kapperszaken, musea, bioscopen en restaurants sloten op last van de landelijke overheid op enig moment hun deuren. De centrale eindexamens van 2020 werden op alle middelbare scholen geschrapt. Sportwedstrijden en tal van andere evenementen werden afgelast. Aan iedereen werd geadviseerd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en niet naar het buitenland te reizen als dat niet echt noodzakelijk was. Daarnaast werd gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven en zo mogelijk vanuit huis te werken. Iedereen van buiten Nederland werd opgedragen alleen nog naar Nederland af te reizen als dat strikt noodzakelijk was.

Het kabinet stelde een economisch hulpplan op om bedrijven die in geldnood kwamen te ondersteunen. De regering schatte eind april 2020 in dat het begrotingstekort dat jaar in het gunstigste geval zou uitkomen op 92 miljard euro, waar vooraf aan de coronapandemie was gerekend op een overschot van negen miljard euro.

Corona bij Allévo

Corona heeft een enorme impact op onze manier van werken in de zorg en welzijn, in behandeling en het leveren van diensten. Medewerkers zijn alert op klachten van hun cliënten en bewoners. Zij zijn alert op klachten bij zichzelf en bij collega’s. Door de wisselende berichtgeving van richtlijnen en protocollen vanuit het RIVM was het soms lastig om de juiste lijn te volgen. De regels van de ene dag waren soms niet meer de regels van de volgende dag.

Besmettingen hebben plaatsgevonden in alle werkvelden van Allévo. We hebben zo goed mogelijk geprobeerd om de keten van besmetting te stoppen door het inzetten van testen, dragen van persoonlijk beschermingsmiddelen en strikte protocollen te volgen. In de volgende onderdelen wordt verder ingegaan op corona: op deze pagina een tijdlijn en op de volgende pagina het crisisoverleg, het testproces, het coronateam en de impact die dit allemaal had.

28 februari

Boodschap:
 • Denk je aan handhygiëne?

9 maart

Boodschap:
 • Wees alert op cliënten

Posters handhygiëne bezoekers woonlocaties

Desinfecterende handgel bij ingang voor bezoekers

12 maart

 • Annulering activiteiten en bijeenkomsten meer dan 10 personen

Coronavirus ook in Zeeland

17 maart


 • Dagverzorging/ dagbesteding dicht
 • 1 bezoeker/bewoner/dag
 • Brasserieën dicht
 • Geen activiteiten meer
 • Vrijwilligers alleen als het kan
 • Maaltijden dagelijkse bezoekers Duinen van Haamstede en Borrendamme worden aan huis bezorgd

23 maart

Flyers ‘wij blijven zorgen’ voor thuiszorg cliënten

25 maart

 • 1 cliënt besmet en in isolatie (Cornelia)

22 april

 • vaste corona teams in de wijkverpleging

2 mei

 • meerdere besmettingen met corona in Westerduin

eind mei

Alle bewoners Westerduin corona vrij

3 juni

Cornelia en Borrendamme starten met zo veilig mogelijk gefaseerd opschalen van bezoekmogelijkheden

juni

 • enquête ervaring corona onder medewerkers

In ’t Opper corona vrij

24 juli

 • Wijkverpleging werkt preventief met mondkapje bij intensieve zorg

22 september

 • Medewerkers met een administratieve functie werken zoveel mogelijk vanuit huis

30 oktober

 • Er worden continu preventief mondmaskers gedragen in de zorg

5 maart

Boodschap:
 • Houd jezelf in de gaten!

10 maart

 • Geen handen schudden

13 maart

 • Thuiswerken/ bezetting op kantoor gewaarborgd.
 • Stagiaires blijven werken, niet naar school

20 maart

Deuren dicht van de verpleeghuislocatiesGeen vrijwilligers

 • Geen vrijwilligers
 • Contact via beeldbellen
 • Afgeven spullen (was) af bij de voordeur

24 maart

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij (vermoeden) besmette cliënt

april

 • E-learning corona via Allévo Academie
 • Corona protocollen in Allévotheek

30 april

Opening Zeeuwse teststraat Goes (GGD)

8 mei

Bezoek praathoekjes in huizen

27 mei

Corona besmetting in In ’t Opper

15 juni

Herstart dagbehandeling Cornelia en dagbesteding Borrendamme en Duinen van Haamstede

1 juli

Bezoek per locatie afhankelijk van situatie

31 juli

 • Alle Zeeuwse zorgmedewerkers kunnen mondmaskers dragen als zij < 1,5 meter afstand

Bezoekers in de woonzorgcentra dragen een mondkapje 

15 oktober

Brasserieën bij de woonzorgcentra zijn alleen open voor bewoners en hun bezoek

Maaltijden vaste bezoekers worden weer aan huis bezorgd

Najaar

Bewoners worden veel getest

Woongroepen gaan preventief in quarantaine waardoor bezoek soms tijdelijk niet mogelijk is

28 februari

Boodschap:
 • Denk je aan handhygiëne?

5 maart

Boodschap:
 • Houd jezelf in de gaten!

9 maart

Boodschap:
 • Wees alert op cliënten

Posters handhygiëne bezoekers woonlocaties

Desinfecterende handgel bij ingang voor bezoekers

10 maart

 • Geen handen schudden

12 maart

 • Annulering activiteiten en bijeenkomsten meer dan 10 personen

Coronavirus ook in Zeeland

13 maart

 • Thuiswerken/ bezetting op kantoor gewaarborgd.
 • Stagiaires blijven werken, niet naar school

17 maart


 • Dagverzorging/ dagbesteding dicht
 • 1 bezoeker/bewoner/dag
 • Brasserieën dicht
 • Geen activiteiten meer
 • Vrijwilligers alleen als het kan
 • Maaltijden dagelijkse bezoekers Duinen van Haamstede en Borrendamme worden aan huis bezorgd

20 maart

Deuren dicht van de verpleeghuislocatiesGeen vrijwilligers

 • Geen vrijwilligers
 • Contact via beeldbellen
 • Afgeven spullen (was) af bij de voordeur

23 maart

Flyers ‘wij blijven zorgen’ voor thuiszorg cliënten

24 maart

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij (vermoeden) besmette cliënt

25 maart

 • 1 cliënt besmet en in isolatie (Cornelia)

april

 • E-learning corona via Allévo Academie
 • Corona protocollen in Allévotheek

22 april

 • vaste corona teams in de wijkverpleging

30 april

Opening Zeeuwse teststraat Goes (GGD)

2 mei

 • meerdere besmettingen met corona in Westerduin

8 mei

Bezoek praathoekjes in huizen

eind mei

Alle bewoners Westerduin corona vrij

27 mei

Corona besmetting in In ’t Opper

3 juni

Cornelia en Borrendamme starten met zo veilig mogelijk gefaseerd opschalen van bezoekmogelijkheden

15 juni

Herstart dagbehandeling Cornelia en dagbesteding Borrendamme en Duinen van Haamstede

juni

 • enquête ervaring corona onder medewerkers

In ’t Opper corona vrij

1 juli

Bezoek per locatie afhankelijk van situatie

24 juli

 • Wijkverpleging werkt preventief met mondkapje bij intensieve zorg

31 juli

 • Alle Zeeuwse zorgmedewerkers kunnen mondmaskers dragen als zij < 1,5 meter afstand

Bezoekers in de woonzorgcentra dragen een mondkapje 

22 september

 • Medewerkers met een administratieve functie werken zoveel mogelijk vanuit huis

15 oktober

Brasserieën bij de woonzorgcentra zijn alleen open voor bewoners en hun bezoek

Maaltijden vaste bezoekers worden weer aan huis bezorgd

30 oktober

 • Er worden continu preventief mondmaskers gedragen in de zorg

Najaar

Bewoners worden veel getest

Woongroepen gaan preventief in quarantaine waardoor bezoek soms tijdelijk niet mogelijk is


“Het verliezen van 3 cliënten kort achter elkaar geeft het nodige verdriet, maar ook onmacht. Je doet er alles aan om besmetting te voorkomen, geeft de juiste zorg op de manier die op dit moment mag en toch voorkom je niet dat iemand komt te overlijden.”


Anemarie Ponse, zorgmedewerker thuiszorg in e-magazine WIJ mei 2020

Jaarverslag 2020

Corona

Crisisoverleg

Vanaf half maart is er dagelijks crisisoverleg over de coronasituatie. Vanaf de zomer heeft een ‘corona kernteam’ wekelijks overleg en wordt er op locatie een crisisteam ingesteld op het moment dat dit nodig is. In eerste instantie zijn de procedures bij besmetting vastgelegd en verschillende scenario’s uitgewerkt.

Medewerkers worden aanvankelijk bijna dagelijks geïnformeerd over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en wijzigingen in de procedures. Vanaf de zomer worden zij wekelijks geïnformeerd via een ‘corona update’. Bij besmettingen binnen een woonlocatie zijn medewerkers, cliënten en eerste contactpersonen op de hoogte gehouden.


1.625

coronatesten door het Adrz uitgevoerd bij Allévo-mede­werkers voordat de GGD teststraten in werking waren

Coronatesten

In Zeeland was het vanaf maart mogelijk om zorgmedewerkers onder bepaalde voor­waarden te laten testen op corona bij het Adrz. Landelijk was dit mogelijk vanaf 7 april.

Vanaf 16 april was het mogelijk om zonder afspraak te testen op corona en op 23 juli was er een speciale testroute voor zorgmedewerkers in Zeeland ingericht. Dit om zorg­medewerkers zo snel mogelijk te voorzien van de uitslag van de test. Vanaf augustus is het mogelijk om de coronatestuitslag in te zien via Mijn Adrz.

Ook bewoners van de woonlocaties van Allévo worden bij verdenking op corona getest. Bij verdenking op corona bij cliënten in de thuissituatie is door de cliënt of de wijk­ver­pleegkundige telefonisch contact opgenomen met de huisarts ter triage.


Coronateam

Op 22 april is Allévo gestart met vaste teams wijkverpleging voor cliënten die (vermoe­delijk) besmet zijn met het coronavirus. Dit zijn Allévo-cliënten én cliënten van collega- zorgorganisaties waarbij de huisarts een (vermoedelijke) besmetting heeft vastgesteld. Wanneer positieve cliënten achtenveertig uur klachtenvrij zijn komen ze weer bij hun eigen thuis­zorgteam terug. De collega’s die in deze corona teams werken hebben hier­voor gekozen, gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen en krijgen gerichte scholing. Dankzij deze speciale teams worden de ziekenhuizen en de reguliere thuiszorg ontlast. De corona­teams blijven beschikbaar zolang dit nodig is.


“Soms kan een cliënt ineens gaan huilen, omdat ze het contact met de familie zo missen.”

Debora Schoonderwoerd, huishoudelijke hulp thuiszorg in e-magazine WIJ van mei 2020

Impact

Het is zwaar voor onze collega’s om in deze omstandigheden te werken. Daarnaast zorgt deze situatie ook voor saamhorigheid en een gevoel van ‘we doen het samen!’ Dat we het samen doen, blijkt ook uit de versterking van het team van Westerduin met collega’s van onze thuiszorg en van andere woonlocaties van Allévo. Ook zijn vier oud-zorg­professionals actief vanuit ‘extra handen voor de zorg’. In deze moeilijke situatie worden alle betrokken medewerkers bijgestaan door praktijkopleiders die onder andere training geven over het werken met en aan- en uittrekken van persoonlijke beschermings­middelen. Ook worden de maatschappelijk werkers en psychologen betrokken in de psychische ondersteuning van de medewerkers. Het meevoelen van collega’s komt ook naar voren uit de kaarten en brieven van collega’s die de betrokken teams ontvangen.


Corona-enquête

In juli is een vragenlijst uitgezet die door 135 zorgmedewerkers is ingevuld. Dit heeft ons geleerd dat circa 90% weet waar hij of zij terecht kan bij Allévo met vragen of voor meer toelichting of uitleg. Tweederde ervaart goed te worden geïnformeerd, veilig te kunnen werken en voldoende persoonlijke aandacht te krijgen. In het najaar helpt de toege­nomen kennis over het coronavirus om de medewerkers beter te informeren. Een ge­voelig punt in het voorjaar was het preventief inzetten van beschermende middelen. Vanaf augustus hebben alle medewerkers in de zorg de mogelijkheid om met mondkapje te werken en vanaf oktober werkt iedereen continu met een mondneusmasker. Medewerkers vinden het zwaar om bij (vermoedelijke) besmettingen dag in dag uit in ‘volledig pak’ te moeten werken om onze bewoners en cliënten, onszelf en diegenen die ons dierbaar zijn zo goed als mogelijk te beschermen.

Extra handen voor de zorg – eerste golf hulp via Viazorg in Duinen van Haamstede en In ’t Opper. Tijdens zomer en tweede golf lastiger. Laatste kwartaal extra actie extra handen – ook advertenties Allévo – alle beetjes helpen.

Item social media dat viraal ging: Allévo heeft oud-medewerkers, gepensioneerden en oud-stagiaires gevraagd om zich aan te melden bij extra handen voor de zorg. Omdat we alle hulp kunnen gebruiken in de Zeeuwse zorg in deze coronaperiode. En omdat we het samen willen oplossen.


Aantallen PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)Aantal stuks ingekocht in 2020Aantal stuks gebruikt in 2020
mondneusmaskers IIR278.950139.850
mondneusmaskers FFP24.9181.070
handschoenen625.950276.000
flessen handdesinfectans5.0443.577
beschermingsbrillen320283
disposable schorten35.00020.000
spartschermen751200
saturatiemeters40
Thermometers60

Aantallen

De RIVM-richtlijnen en ZeeSaV-besluiten zijn leidend geweest in het beleid van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van corona. In onderstaand over­zicht is opgenomen hoeveel persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ingekocht en hoe­veel is verbruikt. Deze aantallen zijn geen totaalaantallen. Allévo heeft altijd een voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de coronatijd is gezorgd voor voldoende voorraad.


Zorgbonus

Medewerkers van Allévo hebben de zorgbonus ontvangen eind 2020. Allévo heeft hier de landelijke regelgeving in gevolgd.


“Mijn schoonmoeder was ontzettend blij om mij te zien. We hebben zoals altijd muziek aangezet, waarop ze weer gezellig meezong. Wij vinden deze manier van contact hebben fijner dan beeldbellen, omdat we elkaar van dichtbij kunnen zien en horen. Het was voor ons ook een emotioneel moment, maar we genoten vooral van elkaars blijdschap.”

Marieke Lopatka, mantelzorger en collega

Jaarverslag 2020

Samenwerking

Allévo is aangesloten bij diverse Zeeuwse zorgnetwerken. Binnen de netwerken worden regionale visies en plannen ontwikkeld op basis van ontwikkelingen en trends in de sector. Daarnaast worden in 2021 strategische samenwerkingsverbanden gevormd die van grote betekenis zijn voor de toekomst-bestendigheid van de zorg in Zeeland. De verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden worden in bijlage 3 toegelicht. De samenhang is grafisch weergegeven in de bijlage.

Deltaplan

Allévo neemt deel aan het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Zeeland. Dit met het doel dat Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties nu en in de toekomst zijn voorzien van voldoende en goed opgeleid personeel.

Het Deltaplan heeft vier pijlers:

 1. Kennis en inzicht.
 2. Kiezen en toeleiden.
 3. Leren en opleiden.
 4. Werken en behoud.

Op de website van viazorg is informatie beschikbaar van de behaalde resultaten op de vier pijlers.


ZeeSav

Allévo werkt nauw samen met de Zeeuwse verpleeghuisorganisaties. In 2019 is het Zeeuws Samenwerkingsverband Verpleeghuiszorg (ZeeSaV) opgericht, waarin de zes grootste verpleeghuiszorgorganisaties in Zeeland samenwerken (SVRZ, Allévo, WVO Zorg, Zorgstroom, ZorgSaam en Zorggroep Ter Weel).

Vanaf maart hebben de bestuurders van de Zeeuwse zorgorganisaties gezamenlijk over­legd over te nemen coronamaatregelen. Zo werkten de Zeeuwse organisaties met gezamenlijke richtlijnenschema’s wanneer medewerkers wel/niet kunnen werken en/of getest moeten worden. De Zeeuwse zorgmedewerkers konden daarbij al voordat lande­lijk afspraken gemaakt werden, getest worden door een samenwerking van het Adrz en Zorgsaam. De uitslag kwam in eerste instantie via de bedrijfsarts naar de medewerker, in augustus kregen zij de uitslag van Mijn Adrz vaak nog dezelfde dag. Allévo heeft van deze regeling gebruikgemaakt tot de landelijke prioriteitstesten van zorgmedewerkers zijn ingevoerd.


GHOR/GGD Zeeland

Vanuit het ZeeSaV werd in de coronatijd samengewerkt met GHOR/GGD Zeeland. Een afgevaardigd bestuurder vanuit ZeeSaV sloot aan in het beleidsoverleg met de GHOR/GGD Zeeland. In dit overleg zijn afspraken gemaakt over de richtlijnen en uit­voering van de RIVM/GGD-richtlijnen. Ook de besluitvorming rondom het opzetten van COVID-units en COVID-routes is onderdeel van dit beleidsoverleg. Dit om uniformiteit te creëren binnen de diverse zorgorganisaties.


Communicatie VVT

Vanaf april werken de communicatieadviseurs van de Zeeuwse VVT-organisaties samen op het gebied van corona. Voor de snelheid wordt daarbij onder andere gebruikgemaakt van een speciale appgroep. Zij wisselen informatie uit, delen communicatiemiddelen en rapporteren wekelijks gezamenlijk een update over de stand van zaken in de verpleeg­huizen naar de Zeeuwse media. In het voorjaar worden daarbij geen exacte getallen ge­noemd om de privacy van bewoners van vooral kleine wooneenheden te waarborgen. In het najaar wordt in het wekelijkse dashboard per gemeente aangegeven hoeveel be­smettingen, overlijdens en betermeldingen er zijn. Er wordt ook tweemaal een pagina­grote bedankadvertentie voor de inzet van de medewerkers geplaatst.


Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

Allévo is deelnemer in een samenwerkingsverband, genaamd de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ). De missie van de AWOZ is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen in Zeeland door het verbeteren van de ouderen­zorg. Het ontwikkelen, implementeren en uitwisselen van kennis binnen de AWOZ draagt bij aan het realiseren van deze missie.


“Niet gedacht dat werken met ouderen zo leuk zo zijn.”

eerstejaars student verpleegkunde HZ

Buddyproject

Eén van de projecten waar Allévo via de AWOZ aan heeft meegewerkt, is het buddy­project.

In het collegejaar 2019/2020 kwamen zeven eerstejaars studenten verpleegkunde van de HZ via een buddyproject bij cliënten van Allévo, thuiswonende ouderen met een vroeg stadium van dementie. Helaas stopte bijna alle bezoekjes in maart door het COVID-19-virus, waarna er af en toe nog telefonisch contact heeft plaatsgevonden.

Alle studenten die in Zeeland meededen met het project waren enthousiast en zeggen veel geleerd te hebben over het omgaan met mensen met dementie. En vooral, ze wisten niet dat werken met ouderen zo leuk zou zijn! Studiejaar 2021/2022 wordt het project weer opgestart met nieuwe studenten.

Aan het buddyproject van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland partici­peerden de volgende organisaties: HZ, Manteling, Allévo, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en Zorggroep Ter Weel.

Notulen crisisteam

Allévo heeft deelgenomen aan het onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op de verpleeghuizen. Het onderzoek is vanuit de AWOZ opgezet en uitgevoerd en is een samen­werking met het Universitair Netwerk voor de Caresector Zuid Holland (UNC-ZH), het Universitair netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG), ministerie van VWS, ActiZ, V&VN en Verenzo.

De AWOZ was het coördinatiepunt voor de inzameling van notulen en andere bestaande documenten van de crisisteams binnen de Zeeuwse verpleeghuizen en de crisisnetwerken in Zeeland. Deze werden geanonimiseerd en gebundeld door de AWOZ. Deze rapportages werden wekelijks opgesteld.

De landelijke rapportage werd opgemaakt en geaggregeerd naar ROAZ-regio.

Griepprik

De GGD Zeeland, Zorgsaam, Adrz, SVRZ en Allévo hebben de krachten gebundeld om een gezamenlijke communicatiecampagne op te zetten om de griepvaccinatie-graad onder zorgmedewerkers te verhogen. Met behulp van bureau SUE uit Amsterdam wordt (via Teams) in een aantal sessies met behulp van de Behavioural Design Method. Een systematisch proces om de vaak onbewuste keuzes en beslissingen van mensen naar boven te halen en om te zetten naar ideeën die gedrag zullen beïnvloeden. De uitingen van de campagne zijn ook gedeeld met Ter Weel, WVO Zorg en Zorgstroom.

Het is voor de medewerkers zo makkelijk mogelijk gemaakt om de griepvaccinatie te halen. Een uitbreiding van het aantal vaccinatiemomenten en -locaties werd ingezet.

In 2020 hebben 314 medewerkers zich via Allévo laten vaccineren. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2019. Gezien het totaal aantal medewerkers van Allévo en een aantal van 314 door ons gevaccineerde medewerkers nog steeds een laag percen­tage, namelijk 20. Onbekend is hoeveel medewerkers een griepprik via hun huisarts hebben gekregen.

Overigens is in Nederland 13-28% van het zorgpersoneel in verschillende zorginstellingen tegen griep gevaccineerd. Het aantal gevaccineerde medewerkers neemt de afgelopen jaren sterk toe, maar is nog wel laag. Van het personeel werkend in verpleeghuizen kiest 10 tot 15% voor de vaccinatie (RIVM).


Jaarverslag 2020

Technologie /
corona als katalysator

Beeldbellen

Op het moment dat de verpleeghuizen de deuren moeten sluiten zijn in korte tijd voor elke groepshuiskamer tablets geregeld. De verzorging helpt de bewoners met digitaal contact onderhouden met hun familie.

Sinds maart 2020 hebben geen grote bijeenkomsten meer plaatsgevonden, terwijl er wel behoefte is aan groepscontact voor teamoverleg en door de ondernemingsraad, cliënten­raad, professionele adviesraad en raad van toezicht. Dat gebeurt digitaal via Microsoft Teams.


“Het is fijn om in de coronatijd de mogelijkheden te hebben om thuis te werken. In combinatie met de privésituatie was dit een goede oplossing. Maar voor mij blijft ‘het ontmoeten’ op kantoor en op de locaties het beste werken.”

Caroline Verdonk, beleidsmedewerker

Digitaal (thuis)werken – Teams, laptops, telefoons

De medewerkers die thuis kunnen werken zijn gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Om dit te realiseren, is een groot aantal laptops en telefoons uitgegeven. Tevens is een groot aantal licenties voor het vergaderprogramma Microsoft Teams aangeschaft.


Smart glass

Op de woongroepen in Borrendamme en Duinen van Haamstede vindt sinds het najaar een pilot plaats met een ‘slimme bril’. De zorgmedewerker draagt de bril en een arts of PA (Physician Assistant) kijkt via een tablet vanaf een andere locatie live mee en ziet wat de zorgmedewerker ziet. Naast meekijken, kunnen de arts/PA en de zorgmede­werker ook tegelijkertijd met elkaar praten. Zo kan de arts/PA tips en adviezen geven bij bijvoorbeeld een wond of beoordelen dat de cliënt toch gezien moet worden. Met de slimme bril kunnen we beter en sneller deskundige zorg op locatie inzetten, ook als de deskundige op een andere locatie is. Dit komt de kwaliteit van zorg aan de cliënt ten goede. Daarnaast helpt de inzet van de bril reistijd te verminderen.

Allévo werkt in dit project samen met ViaZorg, Ter Weel, Cleijenborch, ZorgSaam, Zorgstroom, WVO Zorg en Eilandzorg. Ergotherapeuten en psychologen maken gebruik van de slimme bril door op afstand een thuissituatie te bekijken of mee te kijken bij onbegrepen gedrag. In de toekomst zien we meer mogelijkheden voor gebruik van de slimme bril, zoals een verpleegkundige die meekijkt op afstand (bijvoorbeeld vanuit het Servicepunt), een wondzorgverpleegkundige die meekijkt en begeleiding van leerlingen op afstand.


Medicijndispenser

In het najaar van 2020 heeft Allévo een subsidie ontvangen om een medicijndispenser in te zetten. Dit betreft dertig medicijndispensers bij cliënten in alle regio’s wijkverpleging Allévo in 2021. In ieder wijkteam is één persoon ambassadeur voor de medicijn­dispenser.


Kerstevent

Tijdens de dag van de verpleging op 12 mei 2020 kregen de medewerkers van Allévo een uitnodiging voor een evenement op het moment dat dat weer mogelijk was. Door de omstandigheden is dit niet te realiseren, daarom is deze belofte uitgewerkt als een digi­taal Kerstevent. Ruim 600 medewerkers keken op 18 december live naar een Allévo- uitzending met een pubquiz en optreden van Emma Heesters en proostten met elkaar op een goed nieuwjaar met de bubbels en snacks die zij in een ‘borrel box’ hebben ont­vangen.“Aangezien we geen zorg aan huis meer mogen verlenen en de focus op noodzakelijke zorg revalidatie ligt, doen we veel met foto’s, filmpjes en beeldbellen.”


Sarah Remijn, ergotherapeut in e-magazine WIJ mei 2020

Jaarverslag 2020

Organisatie

Financiële positie

Allévo heeft in 2020 57,4 miljoen euro omgezet. Het nettoresultaat, exclusief bijzondere posten, bedroeg € 164.000,00 positief. Door een extra correctie van de Nederlandse Zorg­autoriteit op het kwaliteitsbudget over 2019 en niet gecompenseerde meerkosten COVID-19, is het totaalresultaat uitgekomen op een negatief resultaat van € 343.000,00.

Kerngetallen

Onder de solvabiliteit verstaan we de mate waarin zorginstellingen kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen. Door de ver­vangende nieuwbouw van verpleeghuis Cornelia in Zierikzee neemt het vreemd ver­mogen toe, waardoor de solvabiliteit afneemt. Deze komt eind 2020 uit op 31,5%, wat hoger is dan in de huidige tijd en marktomstandigheden wenselijk is.

De liquiditeitspositie geeft inzicht in de mate waarin een zorginstelling aan de korte-termijnverplichtingen kan voldoen met de vlottende activa.

Om de liquiditeitspositie te meten gebruiken we de ‘current ratio’. Hieronder wordt ver­staan de vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden. Een gezonde current ratio is minimaal 1. Allevo heeft een ratio van 1,48.

Tot slot voldoet Allévo in ruime mate aan de ratio’s die in de financieringsconvenanten met financiers zijn overeengekomen.


“Nu er geen activiteiten voor grote groepen plaats kunnen vinden in de huizen, is er veel individuele aandacht voor de bewoners”


Marika Verbeek, manager wonen met zorg in e-magazine WIJ mei 2020

Jaarverslag 2020

Bijlage 1
Nevenfuncties leden raad van toezicht

Nevenfuncties leden raad van toezicht

Drs. D.J. van der Zaag

 • Stichting Vrienden van het Clarahofje
 • Vereniging Natuurpark ‘De Witte bergen’

Prof.dr.mr. M.A.J.M. Buijsen

 • Stichting vrienden Harmonie ‘Juliana’
 • Stichting Argos Zorggroep
 • Ethische commissie Maasstad Ziekenhuis
 • MEC-U (Medisch-ethische toetsingscommissie
 • Medisch-ethische toetsingscommissie Brabant

Drs. W. Verhage

 • Eigenaar Martianne B.V.
 • Eigenaar Martianne Pensioen B.V.
 • Eigenaar Merelhoven Consultancy B.V.
 • Toezichthouder Stichting Juvent
 • Toezichthouder Stichting Tragel Zorg

H.A.C. Holty

 • Holty Support
 • Lions Club Schouwen-Duiveland

M.A. Quax

 • Marianne Quax MSc. Training & Coaching
 • Mentorschap Zeeland
 • Donna è Mobile de Bevelanden

Prof.dr. L.P. de Witte

 • Toezichthouder Vitalis WoonZorg Groep Eindhoven
 • Toezichthouder Stichting Gehandicaptenzorg Limburg

Drs. H.A. van Eck

 • Eigenaar CarpeNexus ‘s-Hertogenbosch
 • Lid raad van toezicht Dianet Utrecht
 • Associate Partner Kasius & Partners Houten
 • Voorzitter raad van toezicht Perspekt Utrecht
 • Lid raad van toezicht ZorgImpuls Rotterdam

Jaarverslag 2020

Bijlage 2
Analyse onvrijwillige zorg 2020 Allévo

Analyse onvrijwillige zorg 2020 Allévo

Op de vier locaties van Allévo zijn verschillende vormen van onvrijwillige zorg verleend. Op de locatie Cornelia wordt verhoudingsgewijs vaker gedrag regulerende medicatie ingezet. De oorzaak daarvan is, dat de andere locaties een kleinschalige, huiselijkere opzet hebben en de mogelijkheid om veilig buiten te bewegen, waardoor onrust minder vaak voorkomt. Daarnaast worden cliënten met complexe dementie veelal in Cornelia opgenomen. Met de verhuizing naar de nieuwbouw verwachten we ook in Cornelia.

Zierik7 minder onvrijwillige zorg in te hoeven zetten. De nieuwbouw is voorzien van een ruimere en open opzet met persoonlijke appartementen en cliëntvriendelijke, subtiele domotica. Op de locaties Borrendamme en Duinen van Haamstede wordt met leefcirkels gewerkt, zodat cliënten optimaal de vrijheid genieten om vrij rond te wandelen. Deze leefcirkels zijn niet aanwezig in de locaties Cornelia en In ’t Opper.

In 2021 wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gedragsregulerende medicatie die volgens de richtlijn (= geen onvrijwillige zorg) of gedragsregulerende medicatie die buiten de richtlijn is voorgeschreven (= onvrijwillige zorg). Daarnaast gaan wij bij ‘geen verzet’ van de cliënt en instemming van de vertegenwoordiger uit van vrijwillige zorg bij gebruik van de bedsensor en het polsbandje.

Om onvrijwillige zorg terug te dringen wordt vooraf een zorgvuldige afweging gemaakt of onvrijwillige zorg voorkomen kan worden. Daartoe vindt overleg plaats tussen behande­laren, zorgmedewerkers en vertegenwoordiger van de cliënt.

In 2021 wordt gestart met een commissie Wet zorg en dwang. Doel is toezien of onvrij­willige zorg op de juiste manier wordt toegepast en geregistreerd, trends signaleren en het aanscherpen van het beleid.

Deze analyse is tot stand gekomen met behulp van een Excel exportbestand uit het registratieprogramma Nedap door een beleidsmedewerker. De functionaris Wet zorg en dwang heeft de gegevensverzameling en analyse doorgenomen en heeft aanvullingen gemaakt.

De analyse wordt aangeboden aan de cliëntenraad. Een reactie van de cliëntenraad is toe­gevoegd aan dit overzicht.

Reactie cliëntenraad

De cliëntenraad heeft geen meerjarige gegevens over aantallen als gevolg van de overgangssituatie van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Dat maakt een beoordeling van de cijfers lastig. Is er bijvoorbeeld een tendens waar te nemen dat de noodzaak van onvrijwillige zorg toeneemt vanwege complexere problematiek? Heeft Covid-19 een negatieve invloed?

Onze raad onderschrijft de visie van Allévo dat iedereen recht heeft op vrijheid en veiligheid; dat geldt voor ons als uitgangspunt. Wij vragen ons af waarom Allévo ervoor kiest geen ambulante onvrijwillige zorg te verlenen. Is cameratoezicht (denk aan valpreventie, ronddwalen) een optie?Wij zijn benieuwd of de verwachtingen uitkomen dat in Zierik7 minder onvrijwillige zorg wordt verleend dan nu in de Cornelia.

Vooruitlopend op uw reactie op onze opmerkingen kan de cliëntenraad een positief advies geven.

Rinus Anthonisse, voorzitter Centrale Cliëntenraad , 2 juni 2021

Cornelia

Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

Naam van de locatie: Cornelia
Vestigingsnummer van de locatie: 000022602798
Periode: 2020

Aantal unieke cliënten
Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffen­de periode (zowel binnen als buiten de locatie): 11
1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 1
2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (artikel 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 7
5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 1
7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:
8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijvoorbeeld in hun thuissituatie): 0

Verleende onvrijwillige zorg Cornelia

Vorm van onvrijwillige zorg Subvorm Totaal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is verleend
Het toedienen van vocht, voeding en medi­catie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter be­handeling van een psychogeriatrische aan­doening, verstandelijke handicap, een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel vanwege die aa­n-doening, handicap of stoornis, ter behande­ling van een somatische aandoening Medicatie Aantal cliënten: 11

Analyse onvrijwillige zorg Cornelia
In totaal wonen 137 cliënten in de locatie. Elf cliënten (8%) hebben onvrijwillige zorg ont­­vangen in de vorm van gedragsregulerende medicatie.

Borrendamme

Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

Naam van de locatie: Borrendamme
Vestigingsnummer van de locatie: 000022602771
Periode: 2020

Aantal unieke cliënten
Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie): 12
1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (artikel 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 9
5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 1
7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:
8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijvoorbeeld in hun thuissituatie):

 

Verleende onvrijwillige zorg Borrendamme

Vorm van onvrijwillige zorg Subvorm Totaal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is toegepast
Het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, ver­standelijke handicap, een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening Medicatie

Aantal cliënten: 6

Uitoefenen van toezicht op de cliënt Toepassing overige toezichthoudende domotica

Aantal cliënten: 7

 

Analyse onvrijwillige zorg Borrendamme

In locatie Borrendamme wonen negenenveertig cliënten. Twaalf cliënten (24%) hebben onvrijwillige zorg ontvangen. Zes cliënten (12%) krijgen gedragsregulerende medicatie.

Zeven cliënten (14%) hebben een polsbandje waardoor zij zich niet buiten de vooraf gestelde leefcirkel kunnen begeven.

Duinen van Haamstede

Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

Naam van de locatie: Duinen van Haamstede
Vestigingsnummer van de locatie: 000022602658
Periode: 2020

Aantal unieke cliënten
Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de be­treffende periode (zowel binnen als buiten de locatie): 3
1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (artikel 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 2
5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:
8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijvoorbeeld in hun thuissituatie):

Verleende onvrijwillige zorg Duinen van Haamstede

Vorm van onvrijwillige zorg Subvorm   Totaal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is verleend
Beperken van de bewegingsvrijheid Fixatie Mechanische fixatie

Aantal cliënten: 1

Uitoefenen van toezicht op de cliënt Toepassing overige toezicht­houdende domotica  

Aantal cliënten: 2

Analyse onvrijwillige zorg Duinen van Haamstede

In de locatie Duinen van Haamstede wonen vierenvijftig cliënten. Drie cliënten (6%) hebben onvrijwillige zorg ontvangen. Eén cliënt (1,8%) heeft een rolstoelblad. Blad wordt alleen gebruikt als cliënt onder toezicht in huiskamer verblijft. Twee cliënten (4%) hebben een polsbandje waardoor zij zich niet buiten de vooraf vastgestelde leefcirkel kunnen begeven.

In 't Opper

Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

Naam van de locatie: In ’t Opper
Vestigingsnummer van de locatie: 000022602623
Periode: 2020

Aantal unieke cliënten
Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie): 2
1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (artikel 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen:
7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:
8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijvoorbeeld in hun thuissituatie):

Verleende onvrijwillige zorg In ’t Opper

Vorm van onvrijwillige zorg Subvorm Totaal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is toegepast
Beperken van de bewegingsvrijheid Overig Aantal cliënten: 1
Uitoefenen van toezicht op de cliënt Toepassing overige toezichthoudende domotica

Aantal cliënten: 2

Analyse onvrijwillige zorg In ’t Opper

In locatie In ’t Opper wonen eenenzestig cliënten. Twee cliënten (3%) hebben onvrij­willige zorg ontvangen. Bij één cliënt (2%) worden bedhekken gebruikt ter voorkoming van uit bed vallen. Bij twee cliënten (3%) is een bedsensor aanwezig. Deze sensor geeft een melding als de cliënt uit bed komt.

Jaarverslag 2020

Bijlage 3
Overzicht samenwerkingsverbanden VVT Zeeland

Het Netwerk Zorg is ontstaan naar aanleiding van de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het programma Thuis in het Verpleeghuis. Het doel is een gemeenschappelijke taal en kompas te ontwikkelen voor het toekomstige handelen van de VVT-aanbieders in Zeeland. De Zeeuwse VVT-instellingen worden hierin begeleid door Viazorg. De projecten worden gefinancierd vanuit de transitiegelden uit het kwaliteitskader. Allévo neemt deel aan diverse projectgroepen. Het netwerk ontvangt in 2021 voor de laatste keer financiering vanuit de transitiemiddelen. Voor alle projecten/werkgroepen uit dit netwerk wordt aansluiting gezocht in de andere netwerken (Deltaplan, Coöperatie of Zeeuwse Coalitie). Er zijn wel voorzichtige signalen dat er landelijk gekeken wordt naar voortzetting.

Projecten/werkgroepen Netwerk Zorg Opnemen in
Bestuurlijk platform: visieontwikkeling Coöperatie ZeeSav
Aanpak tekort artsen Coöperatie ZeeSav
Rolontwikkeling professionals Nog onder te brengen
Innovatieve technologie Zeeuwse Coalitie en Coöperatie ZeeSav, via Anders werken in de Zorg
Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (SOG) Zeeuwse Zorgcentrale (onderdeel coöperatie Zeesav)
Professionals aantrekken Deltaplan Arbeidsmarkt problematiek
Regionaal opleiden van schaarse professionals Deltaplan Arbeidsmarkt problematiek
Professionals uit Europa halen, Zomerzorg Deltaplan Arbeidsmarkt problematiek
Communicatie Zeeuwse Coalitie

In het werk-/visiedocument Toekomstvisie op de ouderenzorg in Zeeland hebben de deelnemers uit het Netwerk Zorg de gezamenlijke ambities beschreven en hoe die een vervolg kunnen krijgen. Het Ministerie van VWS heeft de dialoognota Ouder Worden 2020-2040 uitgebracht, waarop Actiz een reactie heeft gegeven die vervolgens in regionale dialoogsessies zal worden besproken. Op 1 april 2021 heeft het Netwerk Zorg hieraan deelgenomen waarbij de Zeeuwse toekomstvisie naar voren is gebracht.


Vanuit Netwerk Zorg hebben de zes grote VVT-organisaties zich verenigd in ZeeSaV om een aantal onderwerpen uit het Netwerk Zorg in versnelling te brengen. Zij richten zich met name op het oplossen van gemeenschappelijke knelpunten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het ontwerpen van één Zeeuwse Zorgcentrale voor onder meer personenalarmering en opvolging, triage en 24/7 telefonische bereikbaarheid (diensten nu ondergebracht bij twee ZeeSaV-leden);
 • het realiseren van één centraal aanmeldpunt voor de ouderenzorg (een sterke wens van CZ). Deze projecten zijn gelieerd aan het Kwaliteitskader Verpleeghuis en worden gefinancierd vanuit de transitiegelden beschikbaar gesteld aan Netwerk Daarnaast werken de instellingen gezamenlijk mee aan de hierboven beschreven toekomstvisie op de ouderenzorg in Zeeland.

Binnen ZeeSaV bestaat de wens om de ontstane samenwerking structureel een vervolg te geven in de vorm van een coöperatie waarin we ons met name richten op:

 • één gezamenlijke Zeeuwse Zorgcentrale;
 • samenwerking in de backoffice (ICT, informatiebeveiliging, inkoop ECD, telefonie);
 • gezamenlijke uitrol van vormen van

Momenteel wordt vanuit ZeeSaV onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, consequenties en risico’s van het opzetten van een coöperatie. Hiervoor is een opdracht verstrekt aan notariskantoor Ploum Rotterdam dat hierin gespecialiseerd is. Inmiddels is er een startnotitie opgesteld voor de raden van toezicht en op 22 en 30 april 2021 wordt/is een webinar over de governance issues georganiseerd. Met de bestuurssecretarissen wordt een bijeenkomst belegd voor het voorbereiden van de advies- en besluitvormingstraject.De centrale thema’s van de Zeeuwse Zorg Coalitie zijn:De Zeeuwse Zorg Coalitie bestaat uit een stuurgroep en werkgroepen die gezamenlijk een regiobeeld uitwerken, toekomstige problemen in kaart brengen en de stappen inventariseren die nodig zijn om de knelpunten het hoofd te bieden. Het doel is integrale zorg en samenwerking in de keten te verbeteren en bevorderen. Bij de Zeeuwse Zorg Coalitie is ook CZ aangehaakt die met name voor de lange termijn afspraken wil maken over de toekomstbestendigheid van de zorg in Zeeland. De Zeeuwse Zorg Coalitie wordt gefinancierd uit het compensatiepakket van de marinierskazerne Wind in de Zeilen en heeft derhalve een projectstructuur met betaalde projectleiders. Inmiddels is er een strategische ontwikkelagenda opgesteld, een communicatiebureau ingehuurd en is er een website gemaakt.

 1. Acute zorg in integrale keten: juiste bed voor de oudere in kwetsbare positie
 2. Integrale ouderenzorg, advance care planning en opzet coördinatiecentrum
 3. Personele capaciteit (koppeling met Deltaplan Arbeidsmarkt
 4. Lange-termijn-agenda voor delen van data en digitalisering van de zorginfrastructuur
 5. Toekomstbestendige huisartsenzorg
 6. Langetermijnperspectief kind- en /jeugdzorg
 7. Overkoepelend communicatietraject

In vervolg op het Regionale Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) is het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn gemaakt. Het doel is:

 • beter zicht krijgen op de in-, uit- en doorstroom van zorgpersoneel in Zeeland;
 • personeelstekorten aanpakken;
 • de praktijk en het onderwijs nog beter op elkaar laten

Binnen deze groep zijn vier pijlers actief:

 1. Kennis en inzicht: regionale strategische personeelsplanning – het is de bedoeling dat alle HRM- afdelingen met eenzelfde tool gaan werken voor de in- en uitstroom, uitstroom, het regiobeeld, medewerkerspeiling en
 2. Kiezen en toeleiden: 25 academici aantrekken, mbo- en hbo-scholing op niveau behouden, 50 zijinstromers richting zorg
 3. Leren en opleiden: regionaal strategisch opleidingsplan opstellen, een digitaal leerplatform oprichten, een Zeeuws innovatielab oprichten, en relaties onderhouden met hogescholen en universiteiten buiten
 4. Werken en behoud: regionale flexpool inrichten, vitaliteit personeel, regionaal coördinatiepunt vormgeven en rolontwikkeling

De bestuurders van diverse organisaties zijn kartrekker van een pijler. Natasja Mariman (Allévo) is dit samen met Claudia Brandenburg (ADRZ) van de pijler Werken en behoud.


De AWOZ heeft een organisatiestructuur bestaande uit een stuurgroep, een coördinator en een coördinerende kerngroep met vertegenwoordigers (‘ankers’) uit beleid, onderzoek en praktijk (multi-sectorale aanpak). Ouderen doen actief mee en  hebben zitting in zowel de stuurgroep als de kerngroep, en in projectteams waar gewenst.De AWOZ wordt gezien als een verbinder van alle Zeeuwse partijen die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en dienstverlening voor ouderen, ongeacht hun woonplek. Het is een vitale werkplaats voor de ouderenzorg die bruggen slaat tussen onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs, en waarbij wordt samengewerkt aan projecten voor kennisontwikkeling en implementatie.

De belangrijkste kenmerken van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland zijn:

 • Kennisuitwisseling over bestaande en bij nieuwe projecten;
 • Evidence-based practice en practice-based evidence;
 • Integratie van beleid, onderzoek en praktijk;
 • Samenwerking met studenten voor het doen van onderzoek.

De academische werkplaats werkt, in gezamenlijkheid, aan ontwikkeling, implementatie en uitwisseling van kennis. Ouderen werken en denken actief mee. Er worden praktijk gestuurde onderzoeksprojecten vanuit een gezamenlijk onderzoeksprogramma vormgegeven. Zorginnovaties waarvan bewezen is dat ze doelmatig zijn, worden verspreid en geïmplementeerd. Uitwisseling van kennis vindt plaats in elke fase van onderzoek en implementatie en door middel van (na)scholing en seminars.

De partijen uit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs werken samen aan de volgende thema’s:

 1. Gezond blijven,
 2. Zorg thuis,
 3. Zorgtechnologie en
 4. Arbeid en onderwijs.

Zie ook de website: https://www.awoz.nl/


Op initiatief van tanteLouise werken zorgorganisaties uit Zeeland, West-Brabant en Friesland samen aan de inzet van innovatieve technologieën in de zorg. Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet. Samen selecteren de instellingen kansrijke nieuwe technologieën. Vervolgens worden ze in het klein getest bij één van de deelnemende zorgorganisaties waarna ze op grotere schaal ingezet worden. Daarbij maken de deelnemers slim gebruik van elkaars ervaringen. Het doel: met minder tijd en inspanning, betere zorg en een fijne werkomgeving leveren. De zorgorganisaties worden ondersteund door kennisorganisatie Vilans, de zorgkantoren in de regio’s en door (markt)partijen.


Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is iedere zorgorganisatie met ten minste 2 collega zorgorganisaties verbonden middels een lerend netwerk. In het lerend netwerk wordt samengewerkt rondom het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag. Daarnaast vindt actieve onderlinge uitwisseling plaats, dat geldt voor zowel medewerkers als bestuurders.